NOT Łomża

Kursy dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi

O F E R T A !Szczegóły oferty tutaj
Materiały dydaktyczne – szczegóły tutaj

Wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne:

Art. 106. ustawy „ o kierujących pojazdami” /wchodzi w życie rok po opublikowaniu/ tj. od lutego 2012 roku.

1. Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:

 1. ukończyła 21 lat;
 2. posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii;
 3. uzyskała orzeczenie:
  1. lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
  2. psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
 4. ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
 5. posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.
Art. 107. ustawy „ o kierujących pojazdami” /wchodzi w życie rok po opublikowaniu/

1. Kursy dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi prowadzi ośrodek doskonalenia techniki jazdy, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2 lit. c.
2. Kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi jest prowadzony w zakresie kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii:

 1. A1, A2 i A;
 2. B1, B i B+E;
 3. C1, C1+E, C, C+E;
 4. D1, D1+E, D i D+E.
 1. W przypadku rozszerzania zakresu posiadanego zezwolenia zainteresowana osoba uczestniczy jedynie w odpowiednim kursie uzupełniającym.
  4. Kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi obejmuje:
 1. zajęcia teoretyczne w zakresie:
  1. nauki podstaw techniki jazdy i taktyki jazdy w warunkach specjalnych,
  2. przepisów ruchu drogowego,
  3. problematyki:
 • wypadków drogowych,
 • psychologii transportu
 • prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w tym zakresie;
 1. zajęcia praktyczne z techniki i taktyki jazdy w warunkach specjalnych;
 2. kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności w formie egzam.

5. Kurs uzupełniający dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi obejmuje:

 1. zajęcia teoretyczne i praktyczne uzupełniające wiedzę i umiejętności, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, w zakresie właściwym dla danej kategorii prawa jazdy;
 2. kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności w formie egzaminu.

6. Ośrodek doskonalenia techniki jazdy wydaje zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi osobie, która:

 1. uczestniczyła we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach;
 2. złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 lub ust. 5 pkt 2.

7. Koszty kursów dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych są finansowane z budżetu gminy.

Art. 110. ustawy „ o kierujących pojazdami”/wchodzi w życie rok po opublikowaniu/

Kierować pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.), może osoba posiadająca odpowiedni stan zdrowia, kwalifikacje i umiejętności oraz zezwolenie na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne. Przepisy art. 109 stosuje się odpowiednio.-106

 Szkolenia

Ośrodek doskonalenia kadr Łomżyńskiej Rady FSNT NOT

Szczegóły

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Szczegóły
Sieć Ośrodków Innowacji NOT

Narodowa Strategia Spójności
&
Europejski Fundusz Społeczny

Projekty unijne realizowane przez NOT

Szczegóły
Copyright by NOT Łomża.pl. All rights reserved. Wykonanie: Łukasz PiwowarProjekt graficzny: Mateusz Piątek