NOT Łomża

Szkolenie Okresowe

Ośrodek Szkolenia TEST

Zbigniew Wyszyński

Nr 4/09 rejestru przedsiębiorców

Wojewody Podlaskiego

 

Oferta na przeprowadzenie szkolenia okresowego

dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

 

 

Użyte w ofercie sformułowania oznaczają:

rozporządzenie – rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 314),

ustawa – ustawy z dnia  6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.)

1. Organizator szkolenia

Organizatorem szkolenia jest Ośrodek Szkolenia „TEST” z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 253D lok.6, zarejestrowany w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej prowadzonym przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr 521032. NIP 762-107-57-42, REGON  551315984, wpisanym dnia 22 października 2009r. przez Wojewodę Podlaskiego do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia pod nr 4/09, reprezentowanym przez Zbigniewa Wyszyńskiego,

2. Przedmiot i zakres szkolenia.

Przedmiotem szkolenia jest przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie bloku programowego kat.C1,C1+E,C,C+E lub kat.D1,D1+E,D,D+E dla grupy /według zapotrzebowania/. Termin szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb.

Ze względów organizacyjnych nie prowadzimy szkoleń między 29.09.-6.10.

3. Miejsce realizacji szkolenia

Łomża ul.Polowa 45 /siedziba FSNT NOT w Łomży/

4. Podstawy prawne i cele szkolenia

Mając na względzie podniesienie kwalifikacji zawodowych kierowców wykonujących przewóz drogowy chcielibyśmy zaproponować Państwu przeprowadzenie szkolenia okresowego wynikającego z ustawy oraz z rozporządzenia.

Szkolenie przeprowadzone zostanie wg ramowego planu określonego w  rozporządzeniu zgodnie z ramowym programem określonym w załączniku nr2 do rozporządzenia.

Wykłady prowadzone są w oparciu o multimedialne prezentacje, przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestnika świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie  szkolenia okresowego.

5. Uczestnictwo w szkoleniu okresowym.

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba która:

a)   na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

· przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,

· studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie to potwierdzające

b)  wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

 

a) 10 września 2009r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii

D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980r.

b) 10 września 2010r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

·  kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980r.

·  kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 1981r. do 31.12.1990r.

UWAGA W TYM ROKU !!!

c) 10 września 2011r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

·  kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 1981r. do 31.12.1995r.

·  kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 1991r. do 31.12.2000r.

 

d) 10 września 2012r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

·  kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 1996r. do 31.12.2000r.

·  kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 2001r. do 31.12.2005r.

e) 10 września 2013r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

·  kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 2001r. do 31.12.2005r.

·  kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 2006r. do 31.12.2008r.

f) 10 września 2014r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 2006r. do 31.12.2009r.

 

6. Zakres tematyczny i czas trwania bloków programowych szkolenia okresowego.

Czas trwania bloków programowych szkolenia okresowego w formie kursu obejmuje           35 godz. zajęć teoretycznych (pięć modułów tematycznych po siedem godzin). Zakres tematyczny bloków programowych określony został w programie szkolenia.

Godzina zajęć teoretycznych wynosi 60 minut w tym nie więcej niż 15min. przerwy maksymalnie 7 godzin dziennie.

Czas realizacji pięć dni – do uzgodnienia

7. Wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej

Kierownik Ośrodka Szkolenia osobie, która ukończyła wymagane zajęcia w ramach szkolenia okresowego, wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej wg. wzoru  określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia potwierdzające odbycie szkolenia okresowego na ostatnich zajęciach.

8. Wymagane badania lekarskie i psychologiczne

 

Kierowcy obowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego wykonać badania lekarskie i psychologiczne przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Badanie wykonuje się:

-          w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.7)), zwanej dalej „Kodeksem pracy”,

-          zakres badań lekarskich obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Badania lekarskie i psychologiczne są przeprowadzane:

-          do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat,

-          po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia – co 30 miesięcy.

 

Badania lekarskie wykonują lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, posiadający dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców określone w odrębnych przepisach.

W ramach współpracy proponujemy konkurencyjne ceny za przeprowadzenie

badań lekarskich i psychologicznych.

9. Koszta szkolenia i rozliczenie.

Proponujemy w konkurencyjnych cenach szkolenie okresowe wraz z kompleksowym zestawem badań lekarskich ( psychotechnika, laryngolog i okulista oraz lekarz medycyny pracy ).

Płatność za szkolenie okresowe dokonywana będzie przelewem na konto Ośrodka Szkolenia  nr: PKO Bank Polski S.A.  50 1020 5558 1111 1773 7550 0054,

po jego zakończeniu, 14 dni od daty otrzymania faktury.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Kontakt

OSK TEST: tel./fax. (22) 635-30-28,   kom. 602-774-556,   e-mail: info@osktest.pl

NOT Łomża: tel./fax. 86 216 64 72   kom.  721 313 225,   e-mail: biuro@notlomza.pl

 Szkolenia

Ośrodek doskonalenia kadr Łomżyńskiej Rady FSNT NOT

Szczegóły

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Szczegóły
Sieć Ośrodków Innowacji NOT

Narodowa Strategia Spójności
&
Europejski Fundusz Społeczny

Projekty unijne realizowane przez NOT

Szczegóły
Copyright by NOT Łomża.pl. All rights reserved. Wykonanie: Łukasz PiwowarProjekt graficzny: Mateusz Piątek