Projekt „Profesjonalny Nauczyciel” – Działanie 8.1.1 POKL.

Projekt realizowany przez Łomżyńską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT w Łomży od marca 2012 do lutego 2014 roku, w następujących modułach szkoleniowych:

Język angielski:

1. Języka angielski dla nauczycieli szkół podstawowych klasy I- III oraz przedszkoli zakończony egzaminem zewnętrznym przed British Council z możliwością uzyskania uprawnień do nauczania języka angielskiego po zdaniu egzaminu na odpowiednim poziomie.

2. Metodyka nauczania języka angielskiego – 240 godzinny kurs kwalifikacyjny realizowany w oparciu o program zatwierdzony przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku z uprawnieniami metodycznymi do nauczania języka angielskiego.

Ratownictwo medyczne:

Projekt skierowany do nauczycieli szkół, w szczególności gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w których wykładany jest przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa. Po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego i zdaniu egzaminu nauczyciele uzyskali uprawnienia do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Ponadto w szkoleniach uczestniczyli nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli, w szczególności wychowania fizycznego i nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne z dziećmi i młodzieżą. Uzyskane uprawnienia pozwoliły tym osobom nabyć dobre umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Projekt skierowany był łącznie do 196 nauczycieli z tego:

90 osób język angielski dla nauczycieli,

106 moduł ratownictwa medycznego dla nauczycieli,

z woj. podlaskiego w tym min. 50% z terenów wiejskich.

W ramach realizowanego projektu 30 nauczycieli było w okresie 26.01 – 01.02.2014r. na wyjeździe studyjnym w Wielkiej Brytanii. Zdobywali tam dobre praktyki nauczania wczesnoszkolnego w systemie anglosaskim w zakresie nauczania w przedszkolach i szkołach podstawowych (warsztaty z metody Global Approach wraz z partnerem Lydbury English Center+ warsztaty praktyczne w szkołach dla najmłodszych dzieci w Wielkiej Brytanii ). Poza warsztatami metodycznymi prowadzonymi przez trenerów brytyjskich nauczyciele z Polski wspólnie prowadzili zajęcia z nauczycielami brytyjskimi w pięciu wytypowanych placówkach oświatowych na terenie Bath.

Podsumowanie projektu i współpracy ponadnarodowej odbyło się w Polsce w okresie od 18 do 22 lutego 2014 roku. W tym terminie w szkołach wskazanych przez partnera polskiego w Sokółce, Łapach, Białymstoku, Łomży odbyły się lekcje pokazowe prowadzone z udziałem partnera brytyjskiego. W dniu 21 lutego 2014 roku w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży odbyła się konferencja międzynarodowa podsumowująca komponent współpracy ponadnarodowej.