Wszystko o nas

Historia powstania Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży

Powstanie województwa łomżyńskiego pozytywnie zainspirowało środowiska inżynieryjno-techniczne zorganizowane w stowarzyszeniach do powołania w styczniu 1976 roku decyzją Prezydium Zarządu Głównego NOT, Komisji Organizacyjnej, której celem było utworzenie Oddziału Wojewódzkiego, Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży. Przewodniczącym komisji został kolega inż. Romuald Pacholec. W tym okresie powstały wojewódzkie oddziały Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, które podjęły szeroko zakrojoną działalność na rzecz środowisk inżynieryjno-technicznych województwa łomżyńskiego.

Powstanie Łomżyńskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży

W dwunastu stowarzyszeniach działało prawie 1500 członków. Do najliczniejszych należało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa ponad 600 członków oraz Stowarzyszenie Włókienników Polskich ponad 200 członków.

Ruch stowarzyszeniowy cały czas się rozwijał. W roku 1977 mamy już 13 Stowarzyszeń i prawie 1750 członków, a w roku 1978 ponad 2000 członków. Dalszy rozwój ruchu stowarzyszeniowego nastąpił w latach osiemdziesiątych. W 1987 roku działa 14 stowarzyszeń skupiających 3 100 członków.

W 1979 roku decyzją Prezydium Zarządu Głównego NOT powołano do życia Oddział Wojewódzki NOT w Łomży. Pierwszym Prezesem Rady Wojewódzkiej został ówczesny Wicewojewoda Łomżyński Stanisław Ciupa wywodzący się ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. W maju 1989 roku przekazano do użytku Dom Technika w Łomży przy ulicy Polowej 45. W latach 1983 – 85, drugiej kadencji Rady Wojewódzkiej NOT przewodniczył jej inicjator inż. Romuald Pacholec.

W latach 1985 – 1990 przewodnictwo w Radzie objął inż. Marian Koćwin reprezentujący stowarzyszenie Włókienników Polskich. Od 1990 roku przez dwie kadencje Radą Wojewódzką NOT kierował kolega inż. Janusz Zych reprezentujący stowarzyszenie Elektryków Polskich. W grudniu 1997 roku VII Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze powierzyło kierowanie radą Wojewódzką NOT koledze Januszowi Nowakowskiemu (SITK), który przewodniczył Radzie i Zarządowi do marca 2013. W marcu 2013 roku XI zebranie sprawozdawczo-wyborcze wybrało władze na nowa kadencję a kierownictwo powierzono koledze Mirosławowi Sajczykowi (SEP). W 2017 roku XII zebranie sprawozdawczo-wyborcze dokonało wyboru nowego zarządu na czele, którego stanął Bogdan Laskowski ( PZITB ).

Zmiana nazwy wiąże się z wprowadzeniem w życie po 1998 roku reformy administracyjnej Państwa. Silna pozycja stowarzyszeń naukowo-technicznych działających na terenie województwa łomżyńskiego oraz Oddziału Wojewódzkiego NOT spowodowała usankcjonowanie jej działalności wpisem do rejestru stowarzyszeń sądu wojewódzkiego w Łomży i przyjęcie nazwy Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży.

Programy i projekty

Strategia działań NOT w Łomży

Transformacja ustrojowa oraz przemożny wpływ gospodarki rynkowej dokonał również głębokich przewartościowań w działalności stowarzyszeń naukowo-technicznych skupionych w Łomżyńskiej Radzie NOT. Bezwzględną koniecznością stała się również potrzeba opracowania i wdrożenia nowej strategii działań Łomżyńskiej Rady opartej na wykorzystaniu korzyści płynących z przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej. Łomżyńska Rada NOT w marcu 2005 roku przyjęła nowy program uwzględniający wykorzystywanie środków unijnych w działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz informacyjno-doradczej biura Łomżyńskiej Rady.

Usługi dla MŚP

W ramach realizacji celów edukacyjnych otrzymaliśmy prawie trzydzieści tysięcy euro na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego, który od września 2006 roku pracuje w zmodernizowanej pracowni na rzecz Szkoły Policealnej Naczelnej Organizacji Technicznej. Dzięki inicjatywie Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Warszawie Łomżyńska Rada została zakwalifikowana do programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, utworzenia Ośrodka Innowacji NOT Łomża działającego na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od września 2005 roku świadczymy usługi dla przedsiębiorców jak korzystać z programów unijnych na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Dotacje unijne

Dotacje unijne w działalności NOT

Utworzenie Ośrodka Innowacji w Łomży to również możliwość podwyższenia własnych kwalifikacji w zakresie korzystania z unijnych dotacji. Poza tym, że świadczymy usługi na zewnątrz przygotowujemy również na własne potrzeby wnioski w zakresie realizacji usług szkoleniowych z wykorzystaniem dotacji unijnych.

Programy i projekty unijne

Kształcenie rolników w zakresie nowych technologii

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży w latach 2006 – 2008  w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowaliśmy projekt ustawicznego kształcenia dla rolników pt.: „Kształcenie rolników w zakresie nowych technologii”.  W projekcie w dwóch edycjach udział wzięły 582 osoby z województwa podlaskiego. Zostały utworzone trzy ośrodki szkoleniowe w Łomży, Suwałkach i Szepietowie kształcące rolników w zakresie Agroturystyki, Agrobiznesu i Agroenergetyki. Poza tym wszyscy uczestnicy nabyli umiejętności obsługi komputera oraz zdobyli podstawową wiedzę w zakresie posługiwania się językiem angielskim. W ramach warsztatów poszczególne grupy zaliczyły wyjazdy studyjne do gospodarstw agroturystycznych na terenie województwa podlaskiego, w których poznawali tajniki prowadzenia tego rodzaju biznesu.

Nowe perspektywy dla osób bezrobotnych to silny region podlaski

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży w latach 2008 – 2009  zrealizowała  program szkoleniowy dla bezrobotnych pn.„ Nowe perspektywy dla osób bezrobotnych to silny region podlaski „ finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego .

We współpracy z   Powiatowymi Urzędami Pracy w Grajewie, Kolnie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem oraz Zambrowem został zrealizowany projekt dla 280 osób  pozostających bez zatrudnienia, umożliwiający tym osobom zdobycie atrakcyjnego zawodu. Program był realizowany  w ośrodkach szkoleniowych w Kolnie, izowany zawodachobiznesu i Powiatowych Urzędach Pracy oraz osób nie zarejestrowanychŁomży i Zambrowie. Priorytetem przygotowanego programu  było zapewnienie uczestnikom szkolenia warunków łatwiejszego poruszania się na rynku pracy z ukierunkowaniem na podejmowanie  działalności gospodarczej.

Do najważniejszych elementów programu szkolenia ogólnego  należało między innymi, nauka obsługi komputera, poznanie możliwości Internetu jako narzędzia pracy oraz nauka języka angielskiego.

W ramach szkoleń specjalistycznych zrealizowaliśmy atrakcyjne  szkolenia w następujących zawodach:

♦ kierowca kat C, C+E, D  kierowcaających zawodach:h proponujemy atrakcyjne

♦ florystyka

♦ fryzjerstwo

♦ masaż leczniczy

♦ abc księgowości

♦ pracownik biurowy

♦ specjalista do spraw montażu kolektorów słonecznych.

Wiedza to realizacja celów życiowych

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży w okresie kwiecień – maj 2009 roku zrealizowała projekt szkoleniowy  w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pt. „ Wiedza to realizacja celów życiowych „ skierowany do administracji publicznej, służby zdrowia i nauczycieli, w szczególności przedszkoli oraz klas I – III szkół podstawowych.

W projekcie wzięło udział 80 osób wyłonionych z  administracji publicznej, służby zdrowia i oświaty z powiatów łomżyńskiego, kolneńskiego grajewskiego i zambrowskiego. Program  projektu obejmował   130 godzin zajęć dydaktycznych, w tym:

– 70 godzin języka angielskiego,

– 40 godzin informatyki,

– 20 godzin zagadnień prawa.

Outplacement monitorowany powrót do aktywności zawodowej

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałania 8.1.2 – wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie w okresie  październik 2009 – marzec 2011 zrealizowała dla 91 osób, spośród byłych pracowników zakładów mięsnych JBB Łyse, projekt ” Outplacement monitorowany powrót do aktywności zawodowej „

Program był realizowany we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Kolnie i Łomży, Burmistrzem miasta Kolno  oraz Gminami Kolno, Turośl i Zbójna.

Beneficjentami Ostatecznymi były osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy w Kolnie
i Łomży. Projekt ukończyło 81 osób. Pozostałe osoby ze względu na podjęcie zatrudnienia zakończyły projekt w trakcie jego realizacji.

Zajęcia dydaktyczne zostały zrealizowane w dwóch ośrodkach szkoleniowych w Kolnie i Łomży.
W ramach wsparcia towarzyszącego beneficjenci Ostateczni otrzymali niezbędne do realizacji zajęć materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do ośrodka szkoleniowego realizującego zajęcia.

Szkolenia zawodowe, które były przedmiotem realizowanego projektu dotyczyły:

– kierowca kat. C lub CE wraz z przewozem rzeczy ( towarów ) – 39 osób ( szkolenie podstawowe )

– kierowca kat. D wraz z przewozem osób – 10 osób ( szkolenie podstawowe )

– operator koparko-ładowarki – 11 osób ( szkolenie podstawowe )

– obsługa wózków widłowych – 28 osób ( szkolenie podstawowe )

– ADR – przewóz ładunków niebezpiecznych – 25 osób ( szkolenie dodatkowe )

– jazda doskonaląca na ciągniku siodłowym z naczepą – 15 osób ( szkolenie dodatkowe ).

Poza tym 11 osób podjęło działalność gospodarczą po otrzymaniu dotacji w wysokości 22.000 zł
i wsparcia pomostowego po 600 zł miesięcznie przez 12 miesięcy.

Podstawowym celem kształcenia było zdobycie twardych kwalifikacji pozwalających wszystkim uczestnikom szkolenia łatwiej powrócić na rynek pracy.

Dobór kierunków kształcenia był wynikiem przeprowadzonych analiz rynku pracy i zaproponowanie Beneficjentom Ostatecznym zdobycie konkretnych kwalifikacji lub podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek. Procesowi kształcenia towarzyszyły spotkania z doradcami zawodowymi mające na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz przygotowania w poszukiwaniu pracy do rozmów z potencjalnymi pracodawcami. Spotkania te służyły również ułożeniu dla każdego uczestnika programu Indywidualnego Planu Działania oraz potwierdzenia trafności wyboru kierunku kształcenia zawodowego.

Kreatywny pracownik

Łomżyńska Rada Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego od września 2010 roku rozpoczęła  projekt szkoleniowy dla pracowników administracji publicznej pt.  „ Kreatywny pracownik „.

Udział w szkoleniu bierze110 osób w tym,  36  nauczycieli  oraz 74 pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz specjalnej ( policja, służby skarbowe, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, pracownicy urzędów pracy, pracownicy publicznej służby zdrowia itp.). Program obejmuje 350 godzin dla każdej grupy zajęć dydaktycznych z języka angielskiego. Szkolenia będą się odbywały w trzech ośrodkach szkoleniowych w Kolnie, Łomży oraz Zambrowie. Projekt jest poświęcony uzyskaniu umiejętności z języka angielskiego,  zakończony egzaminem zewnętrznym w systemie IELTS uprawniającym nauczycieli do nauczania języka angielskiego w klasach I-III szkół podstawowych oraz w przedszkolach, a pracowników służby cywilnej  między innymi do uzyskania certyfikatu uprawniającego do składania egzaminu na urzędnika służby cywilnej.

Ponadto projekt przewiduje dla nauczycieli metodykę nauczania języka angielskiego w ilości 240 godzin lekcyjnych w oparciu o program zatwierdzony prze Kuratora Podlaskiego, a dla pracowników administracji publicznej 145 godzin lekcyjnych  kształcenia informatycznego, zakończone systemem egzaminów w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL. System ten jest jednolity w całej Unii Europejskiej i zachowuje swoją ważność bezterminowo. Jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera takie zadania jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego, pracy w sieci komputerowej. Kontrola nabycia tych umiejętności jest potwierdzana systemem 7 egzaminów w następujących obszarach zastosowania mikrokomputerów i technologii informatycznych:

1. Podstawy techniki informatycznych

2. Użytkowanie komputerów

3. Przetwarzanie tekstów

4. Arkusze kalkulacyjne

5. Bazy danych

6. Grafika menedżerska i prezentacyjna

7. Usługi w sieciach informatycznych.

Zakończenie procesu szkoleniowego przewidziane jest na  luty  2012 roku.

Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży od stycznia  2012 roku do grudnia 2013 roku realizowała projekt „Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był skierowany do 80 osób pozostających bez zatrudnienia.

Projekt „Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” był realizowany na terenie powiatów łomżyńskiego, wraz z miastem Łomża, kolneńskiego i zambrowskiego, we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Łomży, Kolnie i Zambrowie. W ramach projektu realizowane są następujące moduły szkoleń:

– kierowca samochodu ciężarowego kat. C  z kwalifikacjami do przewozu towarów,

– monter instalacji sanitarnych,

– opiekunka domowa z modułem języka niemieckiego,

– technolog robót wykończeniowych w budownictwie,

– pracownik obsługi biurowej,

– księgowy,

W pierwszych miesiącach realizacji projektu odbywały  się specjalistyczne szkolenia przygotowujące do podjęcia stażu. Po zakończeniu szkoleń i zdaniu egzaminów każdy z uczestników projektu odbył kilkumiesięczny staż, w miejscach wskazanych przez NOT lub zaproponowanych  przez samych kursantów.
Atrakcyjność tych modułów szkoleniowych  związana była z deficytem tego typu pracowników na rynku pracy oraz  nastawieniem  na zdobycie przez uczestników projektu jak najszerszych kwalifikacji  zakończonych w większości  egzaminami państwowymi.
Rezultatem   projektu  było podniesienie bądź zdobycie bardzo przydatnych kwalifikacji przez osoby bezrobotne, ułatwiające  im łatwiejsze poruszanie się po niezmiernie trudnym rynku pracy.

Projekt „Profesjonalny Nauczyciel” – Działanie 8.1.1 POKL.

Projekt realizowany przez Łomżyńską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT w Łomży od marca 2012 do lutego 2014 roku, w następujących modułach szkoleniowych:

Język angielski:

1. Języka angielski dla nauczycieli szkół podstawowych klasy I- III oraz przedszkoli zakończony egzaminem zewnętrznym przed British Council z możliwością uzyskania uprawnień do nauczania języka angielskiego po zdaniu egzaminu na odpowiednim poziomie.

2. Metodyka nauczania języka angielskiego – 240 godzinny kurs kwalifikacyjny realizowany w oparciu o program zatwierdzony przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku z uprawnieniami metodycznymi do nauczania języka angielskiego.

Ratownictwo medyczne:

Projekt skierowany do nauczycieli szkół, w szczególności gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w których wykładany jest przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa. Po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego i zdaniu egzaminu nauczyciele uzyskali uprawnienia do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Ponadto w szkoleniach uczestniczyli nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli, w szczególności wychowania fizycznego i nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne z dziećmi i młodzieżą. Uzyskane uprawnienia  pozwoliły tym osobom nabyć dobre umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Projekt skierowany był łącznie do 196 nauczycieli z tego:

90 osób język angielski dla nauczycieli,

106 moduł ratownictwa medycznego dla nauczycieli,

z woj. podlaskiego w tym min. 50% z terenów wiejskich.

W ramach realizowanego  projektu 30 nauczycieli było w okresie 26.01 – 01.02.2014r. na wyjeździe studyjnym w Wielkiej Brytanii. Zdobywali tam dobre praktyki  nauczania wczesnoszkolnego w systemie anglosaskim w zakresie nauczania w przedszkolach i szkołach podstawowych  (warsztaty z metody Global Approach wraz z partnerem Lydbury English Center+ warsztaty praktyczne w szkołach dla najmłodszych dzieci w Wielkiej Brytanii ). Poza warsztatami metodycznymi prowadzonymi przez  trenerów brytyjskich  nauczyciele z Polski wspólnie  prowadzili zajęcia z nauczycielami brytyjskimi w pięciu wytypowanych placówkach oświatowych na terenie Bath.

Podsumowanie projektu i współpracy ponadnarodowej  odbyło się  w Polsce w okresie od 18 do 22 lutego 2014 roku. W tym terminie  w szkołach  wskazanych przez partnera polskiego w Sokółce, Łapach, Białymstoku, Łomży odbyły się  lekcje pokazowe prowadzone z udziałem  partnera brytyjskiego.  W dniu 21 lutego 2014 roku w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży odbyła się konferencja międzynarodowa podsumowująca komponent współpracy ponadnarodowej.

Projekt „Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”- II Edycja – Działanie 6.1.1 POKL.

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży od czerwca 2014 roku realizuje drugą edycję projektu „Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt, skierowany jest do 93 osób poniżej 30  roku życia oraz powyżej 50  roku życia. Daje szansę zdobycia atrakcyjnego zawodu bądź podniesienia swych kwalifikacji, a w rezultacie podjęcia dobrze płatnej pracy.

Projekt „Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” jest realizowany na terenie powiatów łomżyńskiego, wraz z miastem Łomża, kolneńskiego i zambrowskiego, we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Łomży, Kolnie i Zambrowie. W ramach projektu realizowane są następujące moduły szkoleń:

– kierowca samochodu ciężarowego kat. C  z kwalifikacjami do przewozu towarów,

– spawacz metodą MAG I-III,

– operator koparko-ładowarki,

– opiekunka domowa z modułem języka niemieckiego,

– pracownik leśny,

– pracownik obsługi biurowej,

– księgowy,

W pierwszych miesiącach realizacji projektu odbywają się specjalistyczne szkolenia przygotowujące do podjęcia stażu. Po zakończeniu szkoleń i zdaniu egzaminów każdy z uczestników projektu ma zagwarantowany kilkumiesięczny staż, w miejscach wskazanych

przez NOT lub znalezionych przez samych kursantów.

Atrakcyjność tych modułów szkoleniowych jest związana z deficytem tego typu pracowników na rynku pracy oraz  nastawieniem  na zdobycie przez uczestników projektu jak najszerszych kwalifikacji  zakończonych w większości  egzaminami państwowymi.

Rezultatem   projektu  jest podniesienie bądź zdobycie bardzo przydatnych kwalifikacji przez

osoby bezrobotne, co ułatwia im poruszanie się po niezmiernie trudnym rynku pracy i znalezienie stałej, dobrze płatnej pracy.

Z dniem 30 listopada 2015 roku zakończyliśmy realizację projektu „Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. II Edycja”. Po zakończeniu specjalistycznych szkoleń zawodowych w większości zakończonych egzaminami państwowymi 93 osoby zostały skierowane na 6 miesięczne staże z tego 86 co najmniej do trzymiesięcznego zatrudnienia po zakończeniu stażu. Z informacji zbieranych przez biuro projektu wynika, że większość z nich po zakończeniu udziału w projekcie pozostało na rynku pracy.