„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”

realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
Oś Priorytetowa III:
KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE
Działanie 3.2
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu
Poddziałanie 3.2.1
Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicz-nego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki
Poddziałanie 3.2.2
Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych

Podstawowe informacje o projekcie:

Administracyjny kształt subregionu łomżyńskiego do, którego należą z wyjątkiem powiatu grajewskiego pozostałe powiaty byłego województwa łomżyńskiego: kolneński, M. Łomża, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski, a ponadto ziemia bielska, hajnowska i siemia-tycka, które w poprzednim podziale administracyjnym stanowiły naturalną część woje-wództwa białostockiego, może zaskakiwać lecz jest faktem, który został określony w do-kumentacji konkursowej Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu Regional-nego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Fot. Uczestnicy uroczystego podpisania umowy – Łomża 25 sierpnia 2017 r.

Projekt przygotowany został przez zespół specjalistów (min. Piotr Grabani, Dariusz Bu-drowski, Adam Choiński) w ścisłej współpracy z samorządem miasta Łomża. Zespołem kierowała dr Agnieszka Barbara Muzyk – zastępca Prezydenta. Projekt od samego początku zakładał stworzenie silnej drużyny przez pryzmat układu społeczno-gospodarczego obejmującego swym zasięgiem wszystkie powiaty subregionu łomżyńskiego. To jeden z powodów, które przyczyniły się do tego, że właśnie ten projekt, którego naturalnym liderem zostało miasto Łomża wygrał ogłoszony w październiku 2016 roku konkurs. Władze miasta potraktowały wyzwanie bardzo poważnie. Podejmowane następnie działania szybko budowały zręby merytoryczne i zamysł strukturalny projektu. Prowadzone negocjacje z wieloma środowiskami doprowadziły do podpisania porozumień partnerskich ze wszystkimi powiatami subregionu łomżyńskiego. Dla wzmocnienia potencjału projektu zaproponowaliśmy utworzenie dwóch subregionalnych ośrodków w Łomży i Bielsku Podlaskim. Poza tym koncepcja podziału środków finansowych pomiędzy poszczególnych partnerów w zależności od ilości mieszkańców, w poszczególnych powiatach spotkało się z zadowoleniem wszystkich partnerów przystępujących do projektu. Wstępne porozumienie wszystkich partnerów zostało podpisane 21 grudnia 2016 roku, a wniosek o dofinansowanie Lider projektu złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w dniu 20 stycznia 2017 roku. W marcu 2017 roku ogłoszono wyniki preselekcji, w ramach której wniosek zło-żony przez miasto Łomża uzyskał najwyższe notowanie w pierwszym etapie konkursu na subregion łomżyński. Pod koniec marca 2017 roku miasto Łomża upoważnione pełnomocnictwami przez wszystkich partnerów złożyło końcową wersję wniosku o dofinansowanie. Postępowanie konkursowe zakończone skierowaniem wniosku do negocjacji nastąpiło pod koniec czerwca 2017 roku.

Biuro projektu w Łomżyńskiej Radzie FSNT NOT w Łomży mieści się w budynku Dom Technika NOT w Łomży, ul. Polowa 45 pok. 209 ( II piętro ). Informacje  sprawie przystąpienia do projektu można uzyskać w godzinach:

7.30 – 18.00 – w każdy poniedziałek ,
7.30 – 15.30 – w pozostałe robocze dni tygodnia.

Doradcy kariery:
Justyna Czarnecka –  86 216 41 29, e mail biuro@notlomza.pl
Marlena Serafińska – 86 216 64 72,  e mail: sekretariat@notlomza.pl

Fot. od lewej: Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego, Agnieszka Barbara Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta Łomża, Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta Łomża,
Janina Mironowicz – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Hubert Ostapowicz – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Zakończenie negocjacji i uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy reprezentowanym przez Panią Dyrektor Janinę Mironowicz, a miastem Łomża jako liderem projektu reprezentowanym przez Pana Mariusza Chrzanowskiego – Prezydenta miasta Łomża oraz Panią Agnieszkę Barbarę Muzyk – Zastępcę Prezydenta nastąpiło dnia 25 sierpnia 2017 roku, w obecności marszałka województwa podlaskiego oraz wszystkich partnerów projektu.

Fot: od lewej: Piotr Grabani – Dyrektor NOT Łomża, Robert Wacław Nadara – Wicestarosta Kolneński, Marek Bobel – Wicestarosta Siemiatycki, Stefan Krajewski – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Robert Maciej Rosiak – Starosta Zambrowski, Jan Zalewski – Starosta Siemiatycki, Stanisław Wiszowaty – Starosta Kolneński, Sławomir Jerzy Snarski – Starosta Bielski,Mirosław Romaniuk – Starosta Hajnowski, Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki, Agnieszka Barbara Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta Łomża, Jerzy Leszczyński – Marszałek
Województwa Podlaskiego, Leszek Szabłowski – Wicestarosta Łomżyński, Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta Łomża, Hubert Ostapowicz – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Janina Mironowicz – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Od września w poszczególnych powiatach rozpoczęto procedury konkursowe na wyłonienie podstawowej kadry projektu. Równocześnie rozpoczęto prace nad opracowaniem procedur niezbędnych do realizacji projektu, które po negocjacjach zostały zatwierdzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w końcu października 2017 roku. W tym samym czasie podjęto w poszczególnych powiatach prace nad przygotowaniem i wyposażeniem lokali przeznaczonych na Powiatowe Biura Obsługi. Wyłoniony personel projektu został przeszkolony w zakresie obsługi systemu SL 2014, administrowania Bazą Usług Rozwojowych oraz procedur w zakresie ścieżki postępowania przy przyznawaniu bonów szkoleniowych. Uruchomienie strony internetowej projektu oraz stworzenie elektronicznego systemu zgłaszania zapotrzebowania na pozyskanie bonu szkoleniowego pozwoliło z dniem 15 listopada 2017 roku na rozpoczęcie rekrutacji do projektu równocześnie we wszystkich powiatach subregionu łomżyńskiego. Przed nami trzy lata realizacji niezmiernie ciekawego projektu na rzecz dorosłych mieszkańców zamieszkujących na terenie subregionu łomżyńskiego, którzy zechcą podnieść, uzupełnić lub zupełnie zmienić swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami podlaskiego rynku pracy.

Projekt zintegrowany pt. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”, na który składa się projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 321 RPO ” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 322 RPO” jest realizowany przez Miasto Łomża w partnerstwie z Powiatem Kolneńskim, Powiatem Łomżyńskim, Powiatem Zambrowskim, Powiatem Wysokomazowieckim, Powiatem Bielskim, Powiatem Hajnowskim, Powiatem Siemiatyckim oraz Łomżyńską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.

Struktura organizacyjna projektu przedstawia się następująco:

Miasto Łomża – pełniące funkcję Lidera Projektu koordynujące działania na obszarze całego subregionu łomżyńskiego oraz prowadzące obsługę bezpośrednią mieszkańców miasta – biuro projektu – Urząd Miasta Łomża; ul. Stary Rynek 14; 18-400 Łomża – par-ter, pokój nr 13.
Poszczególni partnerzy projektu koordynują działania na obszarze:
powiatu Bielskiego – Powiat Bielski – biuro projektu – 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 1, pokój nr 1.10 i 1.11.
powiatu Hajnowskiego – Powiat Hajnowski – biuro projektu – 17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 7.
powiatu Kolneńskiego – Powiat Kolneński – biuro projektu – Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 46, informacja – parter, pokój nr 9 (I piętro).
powiatu Łomżyńskiego – Powiat Łomżyński – biuro projektu – Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 – 400 Łomża, pokój: 425 i 426 (III piętro).
powiatu Siemiatyckiego – Powiat Siemiatycki – biuro projektu – 17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 43 – powiatu Wysokomazowieckiego – Powiat Wysokomazowiecki – biuro projektu – Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie pokój nr 25 i 26.
powiatu Zambrowskiego – Powiat Zambrowski – biuro projektu – Bursa Szkolna nr 1 w Zambrowie – ul. Obwodowa 2.
Powiatu m. Łomża – Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży – biuro projektu – 18-400 Łomża, ul. Polowa 45, pok. 208 (II piętro).

Jednym z podstawowych zadań projektu było podjęcie prac nad określeniem potrzeb re-gionu podlaskiego w zakresie kierunków kształcenia, kursów i szkoleń osób indywidual-nych, które zechcą w ramach tego projektu podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje. W tym celu zostało przygotowane przez Panią dr Edytę Dąbrowską już na wstępie realizacji projektu opracowanie w formie Diagnozy potrzeb gospodarki subregionu łomżyńskiego w kontekście wspierania kształcenia ustawicznego. Opracowanie jest wstępem do przygoto-wania w trakcie realizacji projektu kolejnych analiz rynku pracy. Pozwoli to personelowi projektu na bieżąco weryfikować potrzeby osób ubiegających się o bony szkoleniowe, tak aby do pracodawców trafiały osoby, na które jest największe zapotrzebowanie na podlaskim rynku pracy.
Mamy nadzieję, że opracowanie posłuży wyciąganiu pozytywnych wniosków w zakresie rozwoju rynku pracy i będzie miało zastosowanie w praktyce przez osoby i instytucje realizujące działania na rzecz aktywizowania i unowocześniania podlaskiej gospodarki.