Zapraszamy na szkolenia


1. Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami odbędzie się dn. 10.04.2024 r.
2. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych odbędzie się 10.04.2024 r.
3. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych odbędzie się 10.04.2024 r.

Więcej informacji i zapisy uczestników pod numerem telefonu 86 216 41 29

4. Szkolenie Faktura elektroniczna KSeF – przykłady zastosowania w programach finansowo-księgowych.
Wiedza w zakresie wymogów i ograniczeń prawnych w stosowaniu faktur elektronicznych – nowa możliwość wymiany faktur przez portal KSeF, odbieranie faktur elektronicznych, ewidencja i archiwizacja, odbieranie faktur w standardzie KSeF;

Szczegóły

 

Zgłoszenia telefoniczne pod numerem 86 216 41 29 lub e mail: biuro@notlomza.pl przyjmujemy do dnia szkolenia.

Szkolenia okresowe BHP

Szanowni Państwo!
Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży przedstawia Państwu następującą informację w zakresie organizowanych szkoleń przez Ośrodek Doskonalenia Kadr.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia:
27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 180, poz. 1860
oraz 28 czerwca 2005 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy – Dz. U. Nr 116, poz. 972 pracodawca jest zobowiązany do skierowania pracownika na szkolenie okresowe.

Szkolenia okresowe

Grupy zawodowe Pierwsze szkolenie Kolejne szkolenia Ilość godzin
Pracodawcy do 6 miesięcy
od rozpoczęcia pracy
co 5 lat 16 godz.
Osoby kierujące pracownikami do 6 miesięcy
od rozpoczęcia pracy
co 5 lat 16 godz.
Stanowiska robotnicze do 12 miesięcy
od rozpoczęcia pracy
co 3 lata 8 godz.
Pracownicy administracyjno-biurowi do 12 miesięcy
od rozpoczęcia pracy
co 6 lat 8 godz.
Służba BHP co 5 lat 32 godz.

Szkolenia PPOŻ

Uwaga!!!

Znowelizowany Kodeks Pracy w art. 2091 nakłada na pracodawców obowiązek wyznaczania pracowników do:

• wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, udzielania pierwszej pomocy.

Jest to realizacja dyrektywy Rady 89/391/EWG z 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. Dyrektywa obowiązuje wszystkich pracodawców, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Na dzień dzisiejszy została uregulowana sprawa dotycząca ochrony przeciwpożarowej. Znowelizowane przepisy w tym zakresie nakładają na pracodawców obowiązek przeszkolenia odpowiedniej liczby osób tak aby zabezpieczyć bezpieczeństwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

Kompleksowa organizacja szkoleń

Posiadamy szerokie zaplecze dydaktyczno-szkoleniowe do realizacji szkoleń i kursów

Wyposażenie sal szkoleniowych

Nr Sali Wielkość Sali Wyposażenie Sali
1 62 m2 (max. 50 osób, w układzie ”kinowym”) Laptop (pakiet programów) , zamontowany projektor multimedialny, automatyczny ekran, biała tablica, flipchart,
106 32,79 m2 (max. 25 osób) Laptop (pakiet programów) , zamontowany projektor multimedialny, automatyczny ekran, biała tablica, flipchart,
107 62,06 m2 (max. 15 osób) 15 komputerów stacjonarnych (Windows XP, MS Office 2007), 1 stanowisko dla wykładowcy wyposażone w laptop, projektor multimedialny, automatyczny ekran, flipchart, biała tablica, klimatyzacja
108 21 m2 (max. 15 osób) Laptop(pakiet programów), projektor multimedialny, tablica multimedialna, flipchart,
111 24,75 m2 (max. 20 osób) Laptop(pakiet programów), projektora multimedialny, zwykła tablica, przenośny ekran, flipchart
113 32,73 m2 (max. 15 osób) 13 komputerów stacjonarnych (Windows Vista, MS Office 2007), 1 stanowisko dla wykładowcy wyposażone w laptop (możliwość dostawienia laptopa dla 2 uczestników kursu), projektor multimedialny, automatyczny ekran, flipchart, klimatyzacja
212 32,90 m2 (max.25 osób) Laptop(pakiet programów), zamontowany projektor multimedialny, automatyczny ekran, zwykła tablica, flipchart, klimatyzacja

 

Pełna oferta szkoleń

Rodzaj Szkolenia Czas Trwania Cel szkolenia Uwagi
Kurs pedagogiczny – instruktor praktycznej nauki zawodu 80 h Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą i chciałyby przyjmować do swojego zakładu pracy uczniów/studentów na praktyki. Tego typu uprawnienia muszą posiadać służby BHP. Koszt szkolenia łącznie z egzaminem kwalifikacyjnym
HACCP – zasady wdrażania systemu 8 h Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z właściwą terminologią związaną z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, jak również z wymaganiami prawa w zakresie GHP, GMP i systemu HACCP. 1 – dniowe (w cenie uwzględniono materiały szkoleniowe)
Komputer Dla Dorosłych (podstawy) 40 h Celem szkolenia jest nabycie podstawowych umiejętności obsługi komputera. Program obejmuje m.in. budowę i zasady działania komputera, elementy edytora tekstu MS WORD oraz poruszania się w Internecie. 2 razy w tygodniu
Księgowy Małych i Średnich Firm 124 h Celem szkolenia jest zdobycie podstawowych umiejętności niezbędnych do prowadzenia ewidencji kadrowej i finansowej małych i średnich przedsiębiorstw. 3 razy w tygodniu (w cenie uwzględniono materiały szkoleniowe)
Samodzielny Księgowy 130 h Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które znają podstawy księgowości i chciałaby przygotować się do samodzielnego prowadzenia księgowości. 3 razy w tygodniu (w cenie uwzględniono materiały szkoleniowe)
Specjalista ds. rachunkowości 176 h Przeznaczone jest dla osób, które znają podstawy księgowości i po ukończeniu kursu przystąpią do certyfikowanego egzaminu ( który daje uprawnienia do prowadzenia obsługi finansowo – księgowej podmiotów gospodarczych ).
Kadry i Płace 100 h Przeznaczone dla osób prowadzących lub zamierzających prowadzić obsługę biura lub pracować w dziale kadr. Kurs może być zakończony certyfikowanym egzaminem. Celem kursu jest nabycie wiedzy dotyczącej kadr i płac z wykorzystaniem programu komputerowego Symfonia, a także z zakresu ubezpieczeń i obsługi programu PŁATNIK.
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych 8h Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. 1 – dniowy. Ważność zaświadczenia: 3 lata
Szkolenie BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych 9h Szkolenie przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażaniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 1 – dniowy. Ważność zaświadczenia: 6 lat
Szkolenie Okresowe BHP Dla Pracodawców i Osób Kierujących Pracownikami 16 h Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami, pracujących na stanowiskach kierowniczych w zakładach pracy lub ich zastępców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami itp. 2 – dniowe. (w cenie uwzględniono materiały szkoleniowe ): ważność zaświadczenia: 5 lat
Szkolenie Okresowe Dla Służb BHP i Osób Wykonujących Zadania Tej Służby 32 h 4 – dniowe. Ważność zaświadczenia: 5 lat
Szkolenia BHP dla pozostałych grup zawodowych do uzgodnie-nia Szkolenia specjalistyczne dla grup inżynieryjno – techniczne w zależności od specyfiki i potrzeb pracodawcy.
Grafik Komputerowy 120 h Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu obsługi programów graficznych. 2 razy w tygodniu
Operator Wózków Widłowych z napędem silnikowym 67 h Koszt szkolenia łącznie z egzaminem dozoru technicznego
Szkolenie Praktyczne z Zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 8 h Wymogi w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej po 18 stycznia 2009 r. zobowiązują pracodawców do wyznaczenia pracowników, którzy po przeszkoleniu będą uprawnieni do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w zakładzie pracy. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Kodeksu Pracy, każdy pracodawca wśród zatrudnionych pracowników musi posiadać osoby po specjalistycznych szkoleniach w tym zakresie.

Kurs przeznaczony jest dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w zakładach pacy, a jego celem jest zdobycie umiejętności z zakresu oceny stanu zdrowia osoby poszkodowanej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

1 – dniowe. Szkolenia powtarzane co kilka lat.
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpiecznej ewakuacji 1 dzień Wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego po 18 stycznia 2009 r. zobowiązują pracodawców do wyznaczenia pracownika, który po przeszkoleniu będzie odpowiadał i posiadał uprawnienia do wyznaczenia dróg ewakuacyjnych w zakładzie pracy w zakładzie pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w zakładzie pracy na co będą odpowiedzialne za bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ewakuację w sytuacji zagrożenia.

– 6 godzin
Płatnik od podstaw 24 h Celem szkolenia jest nabycie umiejętności obsługi programu PŁATNIK. 6 – dniowy – po 4 godziny dziennie po godzinach pracy
Excel dla początkujących 8 dni Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą uzyskać niezbędne umiejętności obsługi programu MS Excel. 2 razy w tygodniu p 4 godziny po godzinach pracy
Power Point 3 dni Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać zasady i metody tworzenia skutecznej i atrakcyjnej prezentacji elektronicznej: wykorzystującej bogate możliwości programu Power Point.
Magazynier z umiejętnościami do obsługi programów komputerowych dotyczących gospodarki magazynowej do uzgodnie-nia Celem szkolenia jest przyuczenie do wykorzystania czynności w zakresie organizacji i techniki pracy w magazynach.
Sprzedawca – Fakturzysta do uzgodnienia Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać techniki sprzedaży i fakturowania praz nabyć umiejętności obsługi komputera i kas fiskalnych.
Palacz Kotłów C.O. do uzgodnie-nia Szkolenie przeznaczone dla osób, które odpowiadają za utrzymanie w należytej eksploatacji lokalnych kotłowni centralnego ogrzewania. Koszt szkolenia łącznie z egzaminem kwalifikacyjnym
Obsługa Kas Fiskalnych 8 h Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nabyć praktyczne umiejętności obsługi kas fiskalnych. 1– dniowy
Rozliczanie czasu pracy kierowców 8 h Szkolenie przeznaczone jest dla kierowców uprawiających zawodowo transport towarów lub przewożących ludzi oraz dla osób rozliczających kierowców Wymagania ITD w stosunku do pracodawców i osób zajmujących się rozliczaniem czasu pracy kierowców
Szkolenia okresowe dla kierowców 35 h Dla kierowców przewożących towary lub osoby w transporcie publicznym. Każdy zawodowy kierowca kat. C,CE lub D,DE musi co 5 lat ukończyć kwalifikacyjny kurs badania psychologiczne zaświadczenie lekarza medycyny pracy. 5 dniowe po 7 godzin
Szkolenie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych 14 h Dla kierowców karetek pogotowia, szpitala, straży pożarnych, przewożących wartości pieniężne ( banki, firmy ochroniarskie ) Jedno lub dwudniowe, w tym 8 godzin zajęć praktycznych w ODTJ.