Zapytanie ofertowe

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Łomży działając na podstawie art. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, art. 44 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzęt do realizacji projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1  i 3.2.2 RPO”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CPV: 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy

Oferty należy składać listownie lub osobiście w biurze Łomżyńskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Łomży.

Wykonawca powinien sporządzić jedną ofertę cenową zgodnie z załącznikiem 1.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny z możliwością dostawy do zamawiającego.

Oferent powinien także przedstawić informacje o:

  1. Ilość lat doświadczenia na rynku usług,
  2. Szybkości realizacji zamówienia,
  3. Możliwości bezpośredniej dostawy zamówienia do zleceniodawcy.

 

Termin składania ofert:  do 15 grudnia 2020 r.

Kontakt:

Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży
Ulica Polowa 45, 18-400 Łomża
Tel./Fax: (86) 216-64-72
E-mail: biuro@notlomza.pl