Zapytanie ofertowe

„Teleopieka i usługi sąsiedzkie dla seniora”

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Teleopieka i usługi sąsiedzkie dla seniora”  nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPPD.07.02.01-20-0108/20-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie: Rozwój Usług Społecznych, Poddziałanie:7.2.1  . Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społeczne. Priorytet inwestycyjny: 9.4 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Zamówienie jest realizowane w oparciu o zasadę rozeznania rynku rozumianą w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020