Kreatywne wsparcie gwarancją aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

Od początku maja 2017 rozpoczynamy rekrutację do ciekawego projektu szkoleniowo-stażowego dla osób po 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia.

Projekt pt. „Kreatywne wsparcie gwarancją aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy” jest skierowany wyłącznie do osób bezrobotnych niezarejestrowanych lub bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy o profilu 1 i 2, zamieszkałych na terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego oraz zambrowskiego, należących do co najmniej jednej z grup:

osoby 50 +,
kobiety,
osoby niepełnosprawne,
osoby długotrwale bezrobotne rozumiane jako osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez min. 12 miesięcy
osoby o niskich kwalifikacjach – maksymalnie średnie wykształcenie

Projekt przewiduje szkolenia dla 105 osób, w następujących zawodach:

Kierowca samochodu ciężarowego – 22 osoby.
Spawacz MAG i TIG– 7 osób
Operator obrabiarek CNC – 9 osób
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 7 osób
Specjalista ds. kadr i płac – 10 osób
Opiekun dzieci do lat 3 – 6 osób
Asystent rodziny/Opiekunka domowa – 6 osób
Krawiec – 8 osób
Operator koparko-ładowarki– 8 osób.
Pilarz – drwal – 5 osób
Księgowy – 10 osób
Sprzedawca/kasjer – 7 os.

Cel projektu: Przygotowanie na rynek pracy 105 osób od 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne–w tym zarejestrowane. w PUP o profilu 1 i 2, bierne zawodowo) z grup: osoby 50 +, kobiety, osoby z niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego oraz zambrowskiego, a następnie uzyskanie zatrudnienia do 31.10.2018.

Planowane efekty realizacji projektu:

Uzyskanie kwalifikacji przez 100 uczestników/uczestniczek projektu
Uzyskanie zatrudnienia łącznie przez 53 uczestników/uczestniczek po ukończeniu udziały w projekcie.

Wartość projektu: 1 932 692,47zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 642 788,60 zł.

Każdy uczestnik po przeszkoleniu i uzyskaniu twardych kwalifikacji po egzaminie państwowym lub ukończeniu szkolenia z kwalifikowanym certyfikatem zostanie skierowany na 6 miesięczny staż, po którym ma mieć gwarantowane dalsze zatrudnienie.

Biuro projektu mieści się w budynku Dom Technika NOT w Łomży, ul. Polowa 45 pok. 208 ( II piętro ). Dokumenty rekrutacyjne do wypełnienia można pobierać bezpośrednio w biurze projektu każdego dnia roboczego w godzinach 7.30 – 18.00, w sobotę 8.00 – 15.00 lub ze strony internetowej www.notlomza.pl. Informacje o projekcie można uzyskać w biurze projektu w Łomży pod tel. 86 216 41 29 lub drogą mailową: biuro@notlomza.pl

Nie obowiązuje kolejność zgłoszeń. W okresie rekrutacji biuro projektu będzie przyjmowało dokumenty od każdego kto spełnia powyżej opisane podstawowe kryteria. Po zakończeniu rekrutacji, powołana Komisja zgodnie z ustalonymi kryteriami wyłoni osoby, które zostaną skierowane do udziału w projekcie. Projekt przewiduje przeszkolenie 105 osób z tego:

z miasta Łomża maksymalnie 15 % czyli maksimum 15 osób.
z powiatu łomżyńskiego co najmniej 15 % czyli minimum 16 osób,
z powiatu kolneńskiego co najmniej 15 % czyli minimum 16 osób,
z powiatu zambrowskiego co najmniej 15 % czyli minimum 16 osób.

Terminy rekrutacji:

Kierowca samochodu ciężarowego – rekrutacja zakończona

Asystent rodziny/Opiekunka domowa, Opiekun dzieci do lat 3 – rekrutacja zakończona

Specjalista ds. kadr i płac, Księgowy – rekrutacja zakończona

Spawacz MAG i TIG, Operator obrabiarek CNC – rekrutacja zakończona

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – rekrutacja zakończona

Krawiec, Operator koparko-ładowarki – rekrutacja zakończona

Pilarz – drwal, Sprzedawca/kasjer

W przypadku zrekrutowania do poszczególnych modułów szkolenia odpowiedniej ilości osób w terminie wcześniejszym, po zamieszczeniu odpowiedniej informacji na stronie internetowej rekrutacja zostanie zakończona.

Po zakończeniu rekrutacji z każdą osobą przyjętą do projektu zostanie podpisana Deklaracja uczestnictwa . Podczas realizacji szkoleń uczestnicy będą ubezpieczeni. Dla osób dojeżdżających na zajęcia przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy są zmotywowani zdobyciem konkretnych kwalifikacji potwierdzonych egzaminem państwowym lub kwalifikowanym certyfikatem co powinno ułatwić wejście na rynek pracy i podjęcie atrakcyjnej pracy zawodowej.